Colofon

From Venlo Samenwerkingswijzer

Aanleiding

Gemeente Venlo heeft behoefte aan een goed afwegingskader voor besluitvorming over het instellen of de deelname aan samenwerkingsverbanden - inclusief verbonden partijen. Tevens wil de gemeente inspelen op de aanbevelingen uit de rapportage ‘Floriade in perspectief’ (2012) van de Commissie Hendrikx (PDF 2.35MB). Het aanvankelijke idee was om de 'nota Sturing en control van maatschappelijke partners’ te actualiseren.

Digitale samenwerkingswijzer als Nota verbonden partijen 'nieuwe stijl'

De ervaring leert dat de meeste nota’s Verbonden partijen in de bureaulade verdwijnen en weinig doorwerking hebben voor de praktijk van het dagelijks handelen.
Met een digitale samenwerkingswijzer zet gemeente Venlo in op een een moderne vorm waarin verschillende functies samen gaan, namelijk:

  • sturen en controleren van samenwerking;
  • organiseren van samenwerking en toewerken naar een gemeenschappelijke werkwijze;
  • bieden van inspiratie en een leeromgeving.


De digitale samenwerkingswijzer is gericht op de raad, het college en de ambtelijke organisatie, maar ook op het samenspel tussen raad en college/ ambtelijke organisaties, het samenspel tussen gemeentebestuur en maatschappelijke partners/ verbonden partijen, maar ook de professionele ondersteuning om dit alles mogelijk te maken.

Resultaat

De Samenwerkingswijzer draagt bij aan de volgende resultaten:

  • Vergroten van sturingsmogelijkheden en risicomanagement.
  • De gemeenteraad beter in positie brengen om de kaderstellende en controlerende rol beter mogelijk te maken.
  • Aangaan en participeren in samenwerking goed kunnen afwegen.
  • Herijken van de interne werkwijze en competenties in het licht van benodigde externe samenwerking.
  • Inspelen op consequenties van nieuwe wetgeving.

Uitvoering

Opgaven gestuurd werken

Partners+Pröpper ondersteunt gemeente Venlo bij het ontwikkelen van de samenwerkingswijzer. De samenwerkingswijzer bouwt onder meer voort op de principes van Opgaven gestuurd werken . Dit betekent dat alles wat je doet is gericht op het realiseren van concrete (maatschappelijke) opgaven.

Techniek

Voor deze Samenwerkingswijzer maken we gebruik van MediaWiki software en instrumenten.

Opdrachtgever

Namens de gemeente Venlo begeleiden Jos Beckers (Strategisch adviseur bedrijfsvoering) en Denise Kuipers (Beleidsadviseur en procesmanager) de realisatie van deze Samenwerkingswijzer.

Copyright en Citeertitel

De gemeente Venlo behoudt het auteursrecht op de informatie in deze Wiki. Op gebruikte figuren en grafische voorstellingen berust auteursrecht van Partners+Pröpper. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente en/ of Partners+Pröpper openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan.
Citeren mag met bronvermelding: Gemeente Venlo en Partners+Pröpper, Venlo.Samenwerkingswijzer.nl, [actuele jaar].
Opgaven gestuurd werken is als merk ingeschreven in het merkenregister bij het Benelux Office for Intellectual Property, nummers 1322265, 1284495 en 0976019.

Alle rechten voorbehouden 2017